RADIKS 99 FM

RADIKS 99 FM

99.3 FM - SEMARANG

Program Acara

RADIKS 99 FM - Semarang Best Fm

Jam

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

00:00 - 00:30

00:30 - 01:00

01:00 - 01:30

01:30 - 02:00

02:00 - 02:30

02:30 - 03:00

03:00 - 03:30

03:30 - 04:00

04:00 - 04:30

04:30 - 05:00

05:00 - 05:30

Radiks Tempo Dulu

05:30 - 06:00

Radiks Tempo Dulu

06:00 - 06:30

Radiks Tempo Dulu

06:30 - 07:00

Radiks Tempo Dulu

07:00 - 07:30

Radiks Tempo Dulu

07:30 - 08:00

Radiks Tempo Dulu

08:00 - 08:30

Radiks Tempo Dulu

08:30 - 09:00

Radiks Tempo Dulu

09:00 - 09:30

Radiks Tempo Dulu

09:30 - 10:00

Radiks Tempo Dulu

10:00 - 10:30

Permata HatiRadiks Tempo Dulu

10:30 - 11:00

Permata HatiRadiks Tempo Dulu

11:00 - 11:30

Permata HatiRadiks Tempo Dulu

11:30 - 12:00

Permata HatiRadiks Tempo Dulu

12:00 - 12:30

Teddy Penjol ShowRadiks Tempo Dulu

12:30 - 13:00

Teddy Penjol ShowRadiks Tempo Dulu

13:00 - 13:30

Golden Love Song

13:30 - 14:00

Golden Love Song

14:00 - 14:30

Golden Love Song

14:30 - 15:00

Golden Love Song

15:00 - 15:30

Golden Love Song

15:30 - 16:00

Golden Love Song

16:00 - 16:30

Hang Out

16:30 - 17:00

Hang Out

17:00 - 17:30

Hang Out

17:30 - 18:00

Hang Out

18:00 - 18:30

Cafe Persada

18:30 - 19:00

Cafe Persada

19:00 - 19:30

Cafe Persada

19:30 - 20:00

Cafe Persada

20:00 - 20:30

Rest & Relax

20:30 - 21:00

Rest & Relax

21:00 - 21:30

Rest & Relax

21:30 - 22:00

Rest & Relax

22:00 - 22:30

Rest & Relax

22:30 - 23:00

Rest & Relax

23:00 - 23:30

Rock ElevenRest & Relax

23:30 - 24:00

Rock ElevenRest & Relax